Biuletyn Informacji Publicznej Zadania - Wydział kwatermistrzowski - Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2018, 13:39

Wydział kwatermistrzowski

Wtorek, 17 marca 2009

§ 11.1. Do zadań Wydziału kwatermistrzowskiego w ramach Sekcji ds. kwatermistrzowskich, o której mowa w § 6, pkt. 2, należy w szczególności:


1) w zakresie realizacji zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich:
a) administrowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami i instalacjami komendy miejskiej,
b) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyekwipowania osobistego,
c) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej,
d) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez komendę miejską na terenie powiatu i miasta oraz przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
e) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej w komendzie miejskiej,
f) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mundurowej w komendzie miejskiej,
g) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej w komendzie miejskiej,
h) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku komendy miejskiej oraz gospodarowanie tym majątkiem,
i) uzgadnianie sald składników majątkowych i umorzeń z KW PSP,
j) nadzór i kwalifikowanie rzeczowych składników majątku do mienia zbędnego,
k) likwidacja zbędnych rzeczowych składników majątku,
l) rozliczanie prowadzonych inwentaryzacji majątku komendy miejskiej,
m) ustalanie normatywów wyposażenia w zakresie działania wydziału oraz prowadzenie zbiorczego normatywu wyposażenia komendy miejskiej,
n) sporządzanie planów w zakresie zakupów sprzętu i materiałów oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej,
o) prowadzenie postępowań wyjaśniających i spraw odpowiedzialności materialnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
p) współdziałanie w bieżącej analizie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, sorbentów i dyspergentów oraz ustalenie z Wydziałem operacyjno-szkoleniowym i JRG priorytetów w tym zakresie,
q) ewidencja i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
r) prowadzenie biblioteki komendy miejskiej.

2) w zakresie realizacji zadań z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) planowanie i realizacja inwestycji i remontów w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej,
b) sporządzanie planów w zakresie zakupów materiałów, wykonawstwa robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej,
c) pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł na potrzeby komendy miejskiej,
d) realizowanie zadań związanych z pozyskanymi środkami z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,
e) realizacja zamówień zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
f) realizacja sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych, w tym prowadzenie Księgi zamówień publicznych komendy miejskiej.

2. Do zadań Wydziału kwatermistrzowskiego w ramach sekcji ds. technicznych, o której mowa w § 6, pkt. 2, należy w szczególności:
1) w zakresie realizacji zadań z zakresu spraw techniki i transportu:
a) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalistycznego,
b) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalistycznego,
c) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
d) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
e) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami
i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
f) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,
g) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
h) nadzorowanie realizacji i przestrzegania wytycznych w zakresie gospodarki transportowej,
i) logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z KSRG, na przydzielonym obszarze (10 powiatów województwa zachodniopomorskiego), w zakresie napraw i przeglądów okresowych sprzętu ochronnego i pojazdów pożarniczych,
j) prowadzenie bieżącej obsługi z zakresu p.gaz.dym podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych po zadysponowaniu przez MSK,
k) prowadzenie spraw w zakresie funkcjonującego zaplecza technicznego komendy miejskiej, w tym warsztatu p.gaz.-dym. oraz stacji kontroli pojazdów.

2) w zakresie realizacji zadań z zakresu spraw łączności:
a) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej,
b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności przewodowej oraz bezprzewodowej funkcjonującej w komendzie miejskiej,
c) utrzymanie we właściwym stanie technicznym infrastruktury łączności w komendzie miejskiej,
d) nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń łączności zainstalowanych w RTON na Górze Chełmskiej oraz ich bieżąca konserwacja i naprawa,
e) prowadzenie ewidencji sprzętu łączności oraz łącz telekomunikacyjnych,
f) sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności,
g) rozliczanie należności z zakresu działania łączności w komendzie miejskiej,
h) analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych z zakresu łączności oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także podmiotów KSRG,
i) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
j) koordynacja prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy miejskiej,
k) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności,
l) logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z KSRG, na przydzielonym obszarze (10 powiatów województwa zachodniopomorskiego), w zakresie napraw i przeglądów sprzętu łączności,
m) prowadzenie spraw w zakresie funkcjonującego zaplecza technicznego komendy miejskiej, w tym warsztatu łączności.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału. W razie jego nieobecności kierowanie przejmuje wyznaczony kierownik sekcji.

 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2009
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Skrzypiński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Skrzypiński MR
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Skrzypiński
©1999-2018 Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL